Briffiau ymchwil

Pobl Ifanc dan Ofal

Lles pobl ifanc mewn gofal maeth yng Nghymru

Canlyniadau iechyd rhywiol pobl ifanc dan ofal y wladwriaeth

Iechyd a Lles Emosiynol

Ymyrryd ac atal hunan-niweidio ymysg pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd

Profiadau yn ystod gwyliau’r haf a lles meddyliol wrth ddychwelyd i’r ysgol

Lles meddyliol a throsglwyddo i ysgol uwchradd

Gweithgaredd Corfforol 

Gweithgarwch corfforol ac ymddygiad eisteddog ymhlith pobl ifanc yng Nghymru yn 2014

Perthynas ac Iechyd Rhywiol

Arferion ysgol sy’n bwysig i iechyd rhywiol pobl ifanc

Trais wrth fynd allan gyda rhywun neu fod mewn perthynas: dioddef a chyflawni ymysg pobl ifanc yng Nghymru

Ysmygu a Sigarets 

Polisiau ysmygu ysgolion, a defnydd myfyrwyr o faco, e-sigarets a chanabis

Y defnydd o sigarets electronig ymhlith pobl infanc yng Nghymru

A yw sigaréts electronig wedi gwneud i smygu ymddangos yn normal eto i bobl ifanc?

Tueddiadau o ran ysmygu a defnyddio canabis ymhlith pobl ifanc, a’r cysylltiad rhyngddynt

Cefnogi Lles yn Ysgolion 

Parodrwydd ar gyfer cyflwyno’r diwygiadau cenedlaethol i ysgolion o safbwyntiau staff ysgol: Canfyddiadau o Holiadur Amgylchedd yr Ysgol 2020 y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion

Rôl staff cymorth ysgol mewn iechyd a lles myfyrwyr

Cyrhaeddiad Iechyd ac Addysg: Yn Ategol neu’n Cystadlu â Blaenoriaethau Ysgolion?

Cyfansoddiad yr ysgol, diwylliant yr ysgol ac anghydraddoldebau yn iechyd pobl ifanc

Ymrwymiad ysgolion i iechyd a rhoi gweithgareddau gwella iechyd ar waith

Gamblo

Ymddygiadau gamblo a niwed cymdeithasol-emosiynol ymhlith pobl ifanc 11-16 oed yng Nghymru