Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Mewn Ysgolion (SHRN)

Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion (SHRN) yn bartneriaeth polisi-ymarfer-ymchwil rhwng Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, a Phrifysgol Caerdydd a sefydlwyd yn 2013. Nod SHRN yw gwella iechyd a lles pobl ifanc yng Nghymru drwy weithio gydag ysgolion cynradd a addysg uwchradd i gynhyrchu a defnyddio tystiolaeth o ansawdd da ar gyfer gwella iechyd. Mae hyn yn cynnwys arolygon lefel myfyrwyr ac ysgol, gan gasglu metrigau iechyd a lles allweddol. Cyfeirir at y metrigau hyn mewn dros 30 o bolisïau a strategaethau cenedlaethol, gan gynnwys y Dull Ysgol Gyfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles (2021) ac Adroddiad Iach a Hapus Estyn (2019).

Ers 2017, mae holl ysgolion uwchradd prif ffrwd Cymru wedi dod yn aelodau cofrestredig SHRN gyda dros 90% o ysgolion yn cwblhau Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr SHRN yn 2021/22. Mae ein harolwg ysgolion cynradd presennol yn cynnig cyfle ar gyfer gweithio cydgysylltiedig ar draws plentyndod a llencyndod, a llwybr i ddeall a chefnogi digwyddiadau fel pontio i’r ysgol uwchradd yn well.

Nod SHRN yw gwella iechyd a lles pobl ifanc drwy:

Darparu data iechyd a lles cadarn i ysgolion a rhanddeiliaid cenedlaethol/rhanbarthol:
Darperir adroddiadau adborth SHRN pwrpasol gyda meincnodau cenedlaethol i ysgolion ac awdurdodau lleol er mwyn galluogi hunanwerthuso a chynllunio gweithredu sy’n seiliedig ar ddata.Cynhyrchu tystiolaeth ymchwil newydd ar y ffordd orau o wella iechyd a lles pobl ifanc yn yr ysgol: Mae rhwydwaith SHRN o ‘ysgolion parod ar gyfer ymchwil’ yn hwyluso cyd-gynhyrchu a gwerthuso ymyriadau ysgol gyfan megis y dull ysgol gyfan o ymdrin â llesiant emosiynol a meddyliol..

Galluogi cynllunio gweithredu cydgysylltiedig, gwerthuso ac adborth ar draws addysg gynradd ac uwchradd: Mae ehangu SHRN i ysgolion cynradd yn golygu y gall data lywio’r broses o drosglwyddo dysgwyr o leoliadau cynradd i uwchradd, gyda mesurau wedi’u dilysu, sy’n briodol i’w hoedran sy’n galluogi dealltwriaeth o sut mae iechyd, lles ac ymddygiad yn datblygu ar draws arolygon..


Gweithio gyda llunwyr polisi ac ymarferwyr o addysg ac iechyd i gydgynhyrchu tystiolaeth ymchwil iechyd a lles o ansawdd uchel yn yr ysgol ar gyfer Cymru: Mae SHRN, sy’n seilwaith cenedlaethol a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn darparu data allweddol ar draws y system ysgolion i nodi beth sy’n gweithio i wella iechyd a lles dysgwyr.

Helpu ysgolion, a’r rhai sy’n cefnogi ysgolion, i ddeall tystiolaeth ymchwil iechyd a sut y gellir ei defnyddio ar gyfer gwella iechyd: Wedi’i hintegreiddio’n strategol â Chynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru, mae SHRN yn gweithio’n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn darparu adnoddau sy’n seiliedig ar dystiolaeth, gan gynnwys gweminarau a sesiynau briffio ymchwil, i ymgysylltu â holl aelodau’r ysgol a’u cefnogi

Dysgwch am ein Partneriaid!

Mae ysgolion sy’n rhan o’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion yn cael nifer o fuddion.

Pa fuddion sydd wedi’u cynnwys?

Bydd y Bwrdd Ymgynghorol yn cynnal adolygiad allweddol o strategaeth a gweithgareddau’r rhwydwaith.

Dysgwch fwy am ein Bwrdd Ymgynghorol!