Bwyd, Ffitrwydd a Gweithgaredd Corfforol

Gwebinarau:

Good Breakfast, Good Grades?

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2016 ac fe’i cyflwynwyd gan Hannah Littlecott, Prifysgol Caerdydd

Physical Activity, E Cigarette Use and the Impact of Smoking Policies

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Mawrth 2018 ac fe’i cyflwynwyd gan Kelly Morgan ac Elen deLacy, Prifysgol Caerdydd

How does time-off in school holidays impact children and young people’s mental health?

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2020 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Kelly Morgan, Prifysgol Caerdydd

Briffiau Ymchwil:

Crynodebau byr, cyfeillgar i’r ysgol o astudiaethau ymchwil yw’r rhain sydd wedi’u cwblhau gan ddefnyddio data SHRN. Mae papurau llawn ar gyfer yr astudiaethau yn gysylltiedig ag isod o dan ‘Papurau Ymchwil’

Gweithgarwch corfforol ac ymddygiad eisteddog ymhlith pobl ifanc yng Nghymru yn 2014

Profiadau yn ystod gwyliau’r haf a lles meddyliol wrth ddychwelyd i’r ysgol

Adnoddau Eraill:

Cysylltwch â’ch tîm Ysgolion Iach lleol i gael cyngor ar bob agwedd ar fwyta’n iach a gweithgarwch corfforol ac argymhellion ynghylch cefnogaeth ac adnoddau lleol

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Mae’n cynnal amrywiaeth o raglenni addysgol i gefnogi hyn, gan gynnwys y Rhaglen Llysgenhadon Ifanc, ar y cyd â’r Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid a Thimau Datblygu Chwaraeon yr awdurdodau lleol.
www.chwaraeon.cymru/

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio i ddiogelu a gwella iechyd a lles a lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl Cymru. Mae’n darparu gwybodaeth am fwyta’n iach a gweithgarwch corfforol.
https://icc.gig.cymru/

Mae Sustrans yn annog teithio llesol fel ffordd o fynd i’r afael ag anweithgarwch corfforol, anghydraddoldeb cymdeithasol a llygredd aer. Gwneir hyn trwy nifer o fentrau gwahanol, gan gynnwys adnoddau ystafell ddosbarth ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4.
www.sustrans.org.uk/about-us/our-work-inwales/ein-gwaith-yng-nghymru/

Food a Fact of Life
Datblygwyd ganSefydliad Maetheg Prydain, gydallawer o ddeunyddiau ategol argyfer ysgolion uwchradd, yn enwedig ynymwneud â choginio. Argael trwy gyfrwngy Saesnegynunig.
www.foodafactoflife.org.uk

Bwyta’n Iach yn yr Ysgol
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cynnal Cydlynydd Bwyd yn yr Ysgol cenedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. I gael unrhyw gymorth ynghylch bwyd yn yr ysgol, neu ganllawiau ac adnoddau eraill, ewch i’r wefan:
www.wlga.cymru/healthy-eating-in-schools

Papuriau Ymchwil:

Morgan K, Hallingberg B, Littlecott H, Murphy Murphy, Fletcher A, Roberts C, Moore G
Predictors of physical activity and sedentary behaviours among 11-16 year olds: Multilevel analysis of the 2013 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study in Wales
BMC Public Health

Morgan K, Melendez-Torres G, Bond A, Hawkins J, Hewitt G, Murphy S, Moore G
Socio-Economic inequalities in adolescent summer holiday experiences, and mental wellbeing on return to school: analysis of the School Health Research Network / Health Behaviour in School-aged Children survey in Wales
International Journal of Environmental Research and Public Health

Littlecott H, Moore G, Moore L, Lyons R, Murphy S
Association between breakfast consumption and educational outcomes in 9-11-year-old children
Public Health Nutrition