Cofrestru Ysgolion Cynradd 2024

Primary school children work together in class, close up
Croeso cynnes i ysgolion cynradd sy'n cofrestru ar gyfer casglu data Hydref 2024. Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth atodol i gefnogi eich cofrestriad ac aelodaeth SHRN a dylid ei gweld ochr yn ochr â'ch llythyr gwahoddiad a'ch ffurflen gofrestru.

Dyddiadau Cofrestru: Gall ysgolion gofrestru rhwng 17 Mehefin – 19 Gorffennaf 2024 ar gyfer casglu data’r Hydref. Gwnewch yn siŵr bod eich ysgol yn cofrestru unwaith yn unig.

Gwahoddiad: Bydd gwahoddiad yn cael ei anfon i’ch ysgol trwy e-bost. Bydd yn cael ei anfon i brif gyfeiriad e-bost eich ysgol (oni bai ein bod wedi cael cyfarwyddyd fel arall). Os nad ydych wedi derbyn y gwahoddiad, cysylltwch â ni ar: PrimarySHRN@cardiff.ac.uk

Sut i gofrestru: Gallwch gofrestru eich ysgol trwy’r cod QR a ddarperir yn yr e-bost gwahoddiad. Darllenwch ein telerau aelodaeth/cytundeb ymchwil a chwblhewch y ffurflen gofrestru. Ni allwn brosesu unrhyw gyflwyniadau hwyr.

Adroddiadau Data: Mae ysgolion yn derbyn Adroddiad Data Iechyd a Lles Myfyrwyr SHRN pwrpasol, sy’n darparu data lefel ysgol ar draws grwpiau blwyddyn* yn erbyn cyfartaleddau cenedlaethol ar draws ystod o feysydd pwnc iechyd a lles.*rhaid i nifer digonol o ddysgwyr ei gwblhau neu bydd adroddiad clwstwr o ysgolion bach yn cael ei ddarparu i osgoi datgeliad diddynnol.Gellir defnyddio adroddiadau data ysgolion ar gyfer gweithgareddau cynllunio gweithredu ysgol a hunanwerthuso Ymagwedd Ysgol Gyfan at Iechyd Meddwl a Lles.Bydd eich ysgol yn derbyn ei hadroddiad data pwrpasol Pasg 2025.

Llyfryn: Mae ein llyfryn yn amlinellu pwy ydym ni, beth rydym yn ei wneud a manteision aelodaeth ar gael yma

Gweminar: Os colloch chi ein gweminar ar 11 Mehefin, edrychwch yma. Gallwch wylio cyflwyniadau ar: 1. Pwy ydym ni, beth rydym yn ei wneud a manteision aelodaeth; 2. Proses ac amserlenni cofrestru a chasglu data; 3. Sut gall eich ysgol ddefnyddio data SHRN.

Cymeradwyaeth Foesegol: Mae ein casgliad data yn dilyn ymagwedd briodol a chadarn at ganiatâd gwybodus a diogelu. Mae pob cylch arolwg ymchwil yn cael ei adolygu a’i gymeradwyo gan Bwyllgor Moeseg Prifysgol Caerdydd.

Diogelu Data:

  • Mae holl atebion y dysgwyr yn gwbl ddienw – ni chesglir unrhyw wybodaeth adnabyddadwy.
  • Bydd yr holl ddata yn cael ei storio’n ddiogel yn unol â GDPR a Deddf Diogelu Data 2018. Gweler ein polisi diogelu data, yma.
  • Bydd crynodebau dienw o’r data yn cael eu cynnwys mewn adroddiadau i’ch ysgol, awdurdodau lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.
  • Bydd data’n cael ei ddefnyddio at ddibenion ymchwil anfasnachol gan bersonau cymeradwy, a bydd crynodebau dienw yn cael eu cyhoeddi mewn cyfnodolion gwyddonol.
  • Bydd data arolwg dienw yn cael ei gadw am gyfnod amhenodol lle mae ganddo werth at ddibenion ymchwil wyddonol, e.e. ymchwil hydredol.

Rhannu Data: Mae SHRN yn helpu ysgolion, a’r rhai sy’n eu cefnogi, i ddeall tystiolaeth ymchwil iechyd a sut y gellir ei defnyddio ar gyfer gwella iechyd. Mae SHRN yn gweithio’n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Rhwydwaith Ysgolion Hybu Iechyd Cymru (WNHWPS) i ddarparu adnoddau sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau rhannu a lledaenu data, fel gweminarau a briffiau ymchwil, i ymgysylltu â holl aelodau cymuned yr ysgol a’u cefnogi i ddeall a diwallu anghenion iechyd a lles eu dysgwyr yn well. Gelwir data arolwg myfyrwyr a SEQ a gesglir trwy eich ysgol yn ddata SHRN. Rydym yn rhannu data SHRN gyda’n partneriaid dibynadwy at ddibenion polisi ac ymarfer ac mae ymchwilwyr cymeradwy hefyd yn cael mynediad ato at ddibenion ymchwil. Mae hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i rannu data gyda:

  • Iechyd Cyhoeddus Cymru: mae data cyfun ar gael i’r cyhoedd drwy’r ICC: Dangosfwrdd Data SHRN. Mae’n manylu ar ddangosyddion iechyd a llesiant ar lefel awdurdodau lleol, byrddau iechyd a chenedlaethol. Ni ellir adnabod ysgolion unigol trwy’r cynnyrch hwn. Mae’r dangosfwrdd yn cael ei ddatblygu i gadw data o gasglu data ysgolion cynradd.
  • Iechyd Cyhoeddus Cymru: at ddiben deall cynnydd ac effaith gweithgareddau ar lefel ysgol, awdurdod lleol a chenedlaethol i ymgorffori’r ymagwedd ysgol gyfan at les emosiynol a meddyliol. Mewn rhai achosion, gall SHRN nodi ysgolion sy’n bodloni meini prawf ymyrraeth ICC a rhannu’r wybodaeth hon ag ICC fel y gallant wahodd yr ysgol i gymryd rhan yn yr ymyriadau sydd ar gael (fel nodi ysgolion â chyfraddau ysmygu uchel fel y gallant gael eu gwahodd i gymryd rhan yn y JustB rhaglen ymyrraeth).
  • Cofrestru: Bydd y wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gofrestru yn cael ei rhannu â’ch Cydlynwyr Ysgolion Iach lleol o Rhwydwaith Ysgolion Hybu Iechyd Cymru (WNHWPS) wrth iddynt helpu gyda gweithgareddau recriwtio a chasglu data. Byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth gofrestru gyda darparwr ein harolwg at ddibenion rhaglennu arolygon ac adrodd.