Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol

Gwebinarau:

How Might Schools Influence Students’ Self Harm and Suicidal Behaviours?

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Tachwedd 2015 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

Self-harm prevention and intervention in secondary schools: Exploring existing practices and future needs

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2017 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

‘Looked after children’s’ health and wellbeing behaviour

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Mawrth 2017 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Sara Long, Prifysgol Caerdydd

Student Health and Wellbeing: The Role of Support Staff Alongside Teaching Staff in Schools

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2019 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Hannah Littlecott, Prifysgol Caerdydd

How does time-off in school holidays impact children and young people’s mental health?

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2020 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Kelly Morgan, Prifysgol Caerdydd

Briffiau Ymchwil:

Crynodebau byr, cyfeillgar i’r ysgol o astudiaethau ymchwil yw’r rhain sydd wedi’u cwblhau gan ddefnyddio data SHRN. Mae papurau llawn ar gyfer yr astudiaethau yn gysylltiedig ag isod o dan ‘Papurau Ymchwil’

Lles pobl ifanc mewn gofal maeth yng Nghymru

Ymyrryd ac atal hunan-niweidio ymysg pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd

Profiadau yn ystod gwyliau’r haf a lles meddyliol wrth ddychwelyd i’r ysgol

Rôl staff cymorth ysgol mewn iechyd a lles myfyrwyr

Lles meddyliol a throsglwyddo i ysgol uwchradd

Papurau Briffio Cenedlaethol:

Pobl Ifanc sy’n ‘Derbyn Gofal’ yng Nghymru: canfyddiadau o Arolwg Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol ac Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (2017/18)
Ionawr 2020
Ar unrhyw adeg benodol, mae tua 6,000 o bobl ifanc yng Nghymru dan ofal eu hawdurdod lleol. Mae’r papur briffio hwn yn cyflwyno canfyddiadau ar gyfer detholiad bach o newidynnau, gan gynnwys llesiant, ymddygiadau risg, bywyd ysgol ac unigrwydd ar gyfer pobl ifanc sy’n ‘derbyn gofal’ yng Nghymru ac sy’n byw mewn gwahanol fathau o leoliadau gofal, gyda data am bobl ifanc nad ydynt mewn gofal yn cael ei gynnwys er cymharu.

Papur Briffio Pobl Ifanc sy’n ‘Derbyn Gofal’ 

Ffeil Atodol 

Lles Myfyrwyr yng Nghymru: Canfyddiadau dechreuol o Arolwg Ymddygiad Iechyd Plant Oedran Ysgol ac Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion 2017/18
Mai 2019
Mae atal problemau emosiynol ac ymddygiadol a hybu lles cadarnhaol ymysg plant a phobl ifanc, yn ogystal â lleihau anghydraddoldebau iechyd plant a phobl ifanc, yn flaenoriaethau cenedlaethol yng Nghymru. Mae’r briff hwn yn cyflwyno’r canfyddiadau ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru ar draws detholiad bach o newidynnau yn ymwneud â lles, gan gynnwys lles meddyliol, boddhad bywyd, teimladau am yr ysgol ac unigrwydd.

Papur Briffio Lles

Adnoddau Eraill:

Cysylltwch â’ch tîm Ysgolion Iach lleol i gael cyngor ar bob agwedd ar les ac iechyd emosiynol a chymorth ac adnoddau lleol argymelledig

Mae MEIC yn llinell gymorth am ddim 24 awr ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae MEIC yn rhoi cyngor a chefnogaeth ynghylch amrywiaeth o faterion, gan gynnwys bwlio
www.meiccymru.org/cym/
Rhadffôn 080880 23456
Negeseuon testun 84001
Mae sgwrsio ar-lein ar gael hefyd

Mae Barnardo’s Cymru’n gweithio gydaphlant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru i helpu i sicrhau bod pob plentyn yncael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.
www.barnardos.org.uk/barnardos-cymru

Mae Mind Cymru’n darparu cyngor a chefnogaeth i rymusou nrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl. Mae’r wefan hon yn darparu taflenni gwybodaeth ar gyfer pobl ifanc ar amrywiaeth o faterion iechyd meddwl ac iechyd emosiynol.
www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru-cymraeg/
Llinell wybodaeth Mind: 0300 1233393
Negeseuon testun: 86463
E-bost: info@mind.org.uk

Mae Mind Cymru (ar y cyd ag elusennau eraill) yn rhedeg Amser i Newid Cymru, sydd â’r nod o roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu yn erbyn pobl sy’n wynebu problemau iechyd meddwl.
www.timetochangewales.org.uk/cy/amdanom/

Mae ChildLine yn darparu cyngor i bobl ifanc ynghylch amrywiaeth o faterion, gan gynnwys bwlio, diogelwch ar-lein a symudol, a hunan-niweidio.
www.childline.org.uk
Rhadffôn 0800 1111 (llinell gymorth ddwyieithog)
Mae sgwrsio ar-lein un i un ar gael hefyd

Mae ap Zipit Childline yn cynnwys ymadroddion defnyddiol a delweddau doniol y gall pobl ifanc eu hanfon at unigolion sy’n gofyn iddynt am ddelweddau noeth neu rywiol.
www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abusesafety/online-mobile-safety/sexting/zipit-app/

Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru, am gyngor ar berthnasoedd afiach ac adnoddau ar gyfer pobl ifanc
https://llyw.cymru/byw-heb-ofn

I gael cymorth a chyngor am berthynas afiach
@LiveFearFree 24/7

Llinell gymorth: 0808 8010 800
Negeseuon testun: 078600 77333
E-bost: gwybodaeth@llinellgymorthbywhebofn.cymru
Gwasanaeth sgwrsio byw: https://llyw.cymru/byw-hebofn/cysylltwch-byw-heb-ofn

Prosiect Sbectrwm Hafan Cymru. Rhaglen i ysgolion ar gam-drin domestig, sy’n gweithio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru i hyrwyddo pwysigrwydd perthnasoedd iach a chodi ymwybyddiaeth o gamdriniaeth, a’r canlyniadau, a ble i fynd am gymorth. Bydd staff yn dod i ysgolion i gynnal sesiynau ar gyfer pobl ifanc, staff a rhieni.
Ffoniwch: 1267 225555
www.hafancymru.co.uk/cy/eingwasanaethau/prosiectau-a-rhaglenni/sbectrwm/

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn amddiffyn hawliau plant a phobl ifanc. Mae’r gwaith hwn yn gysylltiedig â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’r wefan yn rhoi gwybodaeth a chyngor i bobl ifanc a staff mewn ysgolion
www.complantcymru.org.uk/

Y Samariaid
Yno i unrhyw un sydd angen rhywun…

Llinell gymorth am ddim 24 awr 116 123
http://www.samaritans.org/wales/how-we-canhelp/schools/young-people/

Papuriau Ymchwil:

Evans R, Parker R, Russell A, Mathews F, Ford T, Hewitt G, Scourfield J, Janssens A
Adolescent self‐harm prevention and intervention in secondary schools: a survey of staff in England and Wales
Child and Adolescent Mental Health

Melendez-Torres G, Hewitt G, Hallingberg B, Anthony R, Collishaw S, Hall J, Murphy S, Moore G
Measurement invariance properties and external construct validity of the short Warwick-Edinburgh mental wellbeing scale in a large national sample of secondary school students in Wales
Health and Quality of Life Outcomes

Morgan K, Melendez-Torres G, Bond A, Hawkins J, Hewitt G, Murphy S, Moore G
Socio-Economic Inequalities in Adolescent Summer Holiday Experiences, and Mental Wellbeing on Return to School: Analysis of the School Health Research Network/Health Behaviour in School-Aged Children Survey in Wales
International Journal of Environmental Research and Public Health

Moore F, Anthony R, Hawkins J, Van Godwin J, Murphy S, Hewitt G, Melendez-Torres G
Socioeconomic status, mental wellbeing and transition to secondary school: Analysis of the School Health Research Network/Health Behaviour in School‐aged Children survey in Wales
British Educational Research Journal

Littlecott H, Moore G, Murphy S
Student health and well-being in secondary schools: the role of school support staff alongside teaching staff
Pastoral Care in Education

Moore G, Cox R, Evans R, Hallingberg B, Hawkins J, Littlecott H, Long S, Murphy S
School, Peer and Family Relationships and Adolescent Substance Use, Subjective Wellbeing and Mental Health Symptoms in Wales: a Cross Sectional Study
Child Indicators Research

Long S, Evans R, Fletcher A, Hewitt G, Murphy S, Young H, Moore G
Comparison of substance use, subjective well-being and interpersonal relationships among young people in foster care and private households: a cross sectional analysis of the School Health Research Network survey in Wales
Public Health Research