Pobl

Mae tîm craidd y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (SHRN) wedi’i leoli yn swyddfa DECIPHer yng Nghaerdydd. Ceir manylion ynghylch pwy ydym ni a beth y gallwn ei wneud, isod.

Joan Roberts

cyfarwyddwr gweithrediadau

Cyfarwyddwr Gweithreidadau y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion
Athrawes yw Joan sydd wedi treulio blynyddoedd lawer ym maes iechyd ysgolion yng Nghymru. Mae wedi gweithio gyda DECIPHer ar amrywiaeth o brosiectau ymchwil ysgolion yn ogystal â chynorthwyo Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru (WNHSS) drwy weithio gyda chynlluniau unigol a chynnal hyfforddiant ac ysgrifennu adnoddau ar gyfer Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn asesydd Dyfarniad Ansawdd Genedlaethol WNHSS .

Mae’n gyfrifol am reoli datblygiad y Rhwydwaith a gwneud yn siwr ei fod yn bodloni anghenion ysgolion, ymchwilwyr yn ogystal ag unigolion a chyrff eraill blaenllaw ym maes iechyd ac addysg. Bydd yn cynorthwyo ysgolion y Rhwydwaith ac yn rheoli’r adnoddau a gynigir gan bartneriaid a efydliadau eraill.

Dr Gillian Hewitt
Cydymaith Ymchwil
Ymunodd Gillian â DECIPHer yn 2012 ar ôl gweithio yng Nhyd‐Gyfadran Iechyd a Gofal Cymdeithasol St George Prifysgol Llundain a Phrifysgol Kingston. Mae Gillian yn gyfrifol am helpu i ddatblygu’r Rhwydwaith a chasglu’r wybodaeth sydd ei hangen i asesu ei ddichonoldeb a chynaliadwyedd. Bydd yn datblygu ac yn profi syniadau am sut gallwn wneud prosiectau ymchwil yn llai o faich i ysgolion yn ogystal â datblygu system i drefnu a rheoli prosiectau ymchwil yn y Rhwydwaith.

Yr Athro Simon Murphy
Prif Archwilydd y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion

Simon yw Cyfarwyddwr DECIPHer, ac mae wedi gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2004. Mae ymddygiad iechyd plant a phobl ifanc, a datblygu polisïau ac arferion i wella ymdrechion i wella iechyd yn feysydd sydd o ddiddordeb i Simon.

Dr Graham Moore
Uwch Ddarlithydd, Gwyddorau Cymdeithasol ac Iechyd
Graham yw Dirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd Cyhoeddus (DECIPHer), Caerdydd, ac mae’n Uwch Ddarlithydd yn y Gwyddorau Cymdeithasol ac Iechyd. Mae ganddo enw da yn rhyngwladol fel arbenigwr mewn methodoleg ar gyfer gwerthuso ymyriadau cymhleth, ar ôl arwain ar ddatblygu ac awduraeth arweiniad effaith uchel newydd y Cyngor Ymchwil Feddygol, ar gyfer gwerthuso prosesau ymyriadau cymhleth.