Rhyw a Pherthynas

Gwebinarau:

Students’ Sexual Health: The Importance of School Practices

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2018 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Honor Young, Prifysgol Caerdydd

New and emerging risk behaviours: gambling and dating and relationship violence

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Tachwedd 2018 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Sara Long ac Dr Graham Moore, Prifysgol Caerdydd

Briffiau Ymchwil:

Crynodebau byr, cyfeillgar i’r ysgol o astudiaethau ymchwil yw’r rhain sydd wedi’u cwblhau gan ddefnyddio data SHRN. Mae papurau llawn ar gyfer yr astudiaethau yn gysylltiedig ag isod o dan ‘Papurau Ymchwil’

Canlyniadau iechyd rhywiol pobl ifanc dan ofal y wladwriaeth

Arferion ysgol sy’n bwysig i iechyd rhywiol pobl ifanc

Trais wrth fynd allan gyda rhywun neu fod mewn perthynas: dioddef a chyflawni ymysg pobl ifanc yng Nghymru

Adnoddau Eraill:

Cysylltwch â’ch tîm Ysgolion Iach lleol i gael cyngor ar bob agwedd ar berthnasoedd ac addysg rhyw, a chymorth ac adnoddau lleol a argymhellir

Brook
Mae Brook yn darparu gwasanaethau iechyd rhyw a chyngor cyfrinachol yn rhad ac am ddim i bobl dan 25. Ar eu gwefan mae llwyth o wybodaeth am bob agwedd o ryw a pherthynas, ynogystal â thaflenni, posteri ac adnoddau i’w harchebu.
www.brook.org.uk

Cymdeithas Cynllunio Teulu
Elusen iechyd rhyw yw’r Gymdeithas Cynllunio Teulu sy’n rhoi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth yng nghyswllt iechyd rhyw, rhyw a pherthynas i bawb yny Deyrnas Unedig. Ar ei gwefan mae gwybodaeth a fydd o gymorth i fyfyrwyr, staff a rhieni/gofalwyr.
www.fpa.org.uk

Mae ‘Sexwise’ yn darparu gwybodaeth hawdd ei chyrchu ar gyfer pobl ifanc, ynghylch atal cenhedlu, heintiau a drosglwyddir ynrhywiol (STIs), a beichiogrwydd.
https://sexwise.fpa.org.uk/

Fforwm Addysg Rhyw
Caiff y Fforwm Addysg Rhyw ei redeg gan Fiwro Cenedlaethol y Plant. Einod yw sicrhau bod gan blant a phobl ifanc yr hawl i addysg dda ynghylch rhyw a pherthynas. Cynhelir ei waith gan dystiolaeth, dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau a’r anghenion a fynegwyd gan blant a phobl ifanc.
www.sexeducationforum.org.uk

Stonewall Cymru
Stonewall Cymru yw Elusen Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) Cymru gyfan. Einod yw sicrhau cydraddoldeb i bobl LGBT yn y cartref, yn yr ysgol ac yn y gwaith. Mae gan y wefan adnoddau ar gyfer ysgolion.
www.stonewallcymru.org.uk/cy

Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru
Mae GIG Cymru yn darparu gwybodaeth am iechyd rhywiol ac am gael mynediad i wasanaethau cyngor a chymorth.
www.wales.nhs.uk/pynciauiechyd/fforddofyw/iec hydrhywiol

Diogelwch Ar-lein
Mae platfform dysgu digidol Hwb Llywodraeth Cymru yn cefnogi dysgwyr, rhieni a gofalwyr, ac ysgolion a cholegau, ag ystod o adnoddau a chanllawiau ynghylch cadw’n ddiogel ar-lein.
https://hwb.gov.wales/parthau/diogelwch-ar-lein

Ymddiriedolaeth Terrence Higgins
Mae Ymddiriedolaeth Terrence Higgins yn darparu cyngor a chymorth mewn perthynas â HIV ac iechyd rhywiol.
www.tht.org.uk/

AGENDA: Canllaw i Bobl Ifanc ar Wneud i Berthnasoedd Cadarnhaol Gyfri
Canllaw ar-lein sydd â chydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau plant a chyfiawnder cymdeithasol wrth ei wraidd.
http://agenda.cymru/

Papuriau Ymchwil:

Young H, Long S, Melendez-Torres G, Kim H, Hewitt G, Murphy S, Moore G
Dating and relationship violence victimization and perpetration among 11–16 year olds in Wales: a cross-sectional analysis of the School Health Research Network (SHRN) survey
Journal of Public Health

Young H, Long S, Hallingberg B, Fletcher A, Hewitt G, Murphy S, Moore G
School practices important for students’ sexual health: Analysis of the School Health Research Network survey in Wales
European Journal of Public Health

Roberts L, Long SJ, Young H, Hewitt G, Murphy S, Moore G
Sexual health outcomes for young people in state care: Cross-sectional analysis of a national survey and views of social care professionals in Wales
Children and Youth Sciences Review